Semalt her başlangyç blogçy üçin maslahat berýän 5 gural

Şeýlelik bilen blogyňyzy açdyňyz. Gutlaýarys! Belki, munuň bilen gazanç etmek isleýärsiňiz, ýa-da soňky dynç alyşdaky täsirleriňizi dostlaryňyz we maşgalaňyz bilen paýlaşmak isleýärsiňiz. Her niçigem bolsa, blogyňyzy ajaýyp we ussat edip görkezmegiň köp usuly bar. “ Semalt Digital Services” -iň müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Julia Waşnewa, blog açmak isleýänler üçin zerur bolan gurallary maslahat berýär.

1. Proofreader

Ellazuw gowy, ýöne hemişe dogry däl. Blog ýazmak platformaňyza (Blogger, Wordpress we ş.m.) baglylykda, ýazuw funksiýasy asla bolmazlygy mümkin. Writingazuwyňyz we grammatikaňyz bilimli dünýä bilen deňdir öýdýän bolsaňyzam, okyjylar kämillik däl hemme zady görerler. Bu ýagdaýda grammatikany maslahat berýärin. Grammarly, amaly ýazmak üçin döredilen mugt plugin. Writingazanlaryňyzyň hemmesini umumy we ösen ýalňyşlyklar üçin awtomatiki barlaýar we soňra olary nädip düzetmelidigi barada teklipler berýär.

2. Surat sözlügi

Gowy görünýän suratlary mugt alyp boljak çeşmäňiz bolmaly. Biz wizual jemgyýetde ýaşaýarys we adamlar onlaýn okanlarynda reňkleri we grafikalary görmäge garaşýarlar. Google-da ilkinji tapýan zatlaryňyzy gözleseňiz, bikanun ýüklemek howpuny başdan geçirersiňiz. Gowy habar, ol ýerde kömek edip biljek saýtlar bar! Morgue faýly we Wikimedia Commons, suratçynyň ygtybarly rugsady bolmazdan aksiýa suratlaryny mugt göçürip alyp boljak iki ýerdir.

3. Senenama ýa-da meýilleşdiriji

Adamlar yzygiderli täzelenýän bloglary halaýarlar. Frequygy-ýygydan täzelenmeler has uly we has wepaly okyjylary aňladýar, bu bolsa blogyňyz üçin mahabat we üstünlik gazanmagy aňladýar. Hünärmenleriň köpüsi blogyňyzy hepdede azyndan üç ýa-da dört gezek täzelemegi maslahat berýärler - ýöne ýazgylaryňyzy öňünden meýilleşdirmeseňiz, pikirleriňiz gutarar! Käbir bloggerler adaty ruçka we kagyz senenamalaryny makul bilýärler, beýlekiler kompýuterde elektron tablisalaryny taýýarlaýarlar. Her niçigem bolsa, mazmunyň pes bolmazlygy üçin indiki birnäçe hepdäniň dowamynda ýazanlaryňyzyň hemmesini boşadyp biljekdigiňize göz ýetiriň!

4. Açar söz gözlegçisi

Açar sözler, SEO we bellikler täze blogçylara gümürtik ýaly bolup biler, ýöne olary öwrenmek blogyňyzy gözleg motorynyň netijeleriniň başyna ýetirip biler. SEO (gözleg motory optimizasiýasy) esasy pikiri, blogyňyzy gözleýän bolsa adamlaryň haýsy sözleri gözlejekdigini saýlamakdyr. Mysal üçin, bu makalada "blog ýazmak", "blog optimizasiýasy" we ş.m. ýaly açar sözler bar, gözleg motorlary has aňsat bolar ýaly bu sözleri makalalaryňyzda gaýtalamak gowy zat. Blog platformalarynyň köpüsinde öz açar sözleriňizi girizmegiň ýollary bar bolsa, Google-yň açar söz meýilleşdirijisi ýaly gurallar her gün näçe adamyň açar sözleriňizi gözleýändigini görkezip biler, şonuň üçin iň meşhurlaryny tapyp bilersiňiz.

5. Analitika

Thingsene-de zatlaryň tehnologiýa tarapy bilen, Google Analytics ýaly analitik gurallar, şu gün ýa-da geçen hepde näçe adamyň blogyňyza girendigini ýa-da başga zatlary size habar berer. Şeýle hem, okyjylaryň sahypaňyzy nädip tapandyklaryny we haýsy gözleg sözleriniň iň meşhurdygyny görkezýär, haýsy ýazgylaryň has köp ünsi çekýändigini öwrenip bilersiňiz. Analitikler häzirki wagtda blog platformalarynda adaty bir zat bolsa-da, okyjyňyzy yzarlap we blogyňyzy tapawutlandyrýan zady öwrenip bilmek üçin bu guralyň ähli funksiýalaryna düşünýändigiňize göz ýetiriň.

Blog ýazmak siziň iň uly hobbiňiz we girdejili hünäriňiz bolup biler, ýöne blog açmak hakykatdanam köp tagallalary talap edýär. “ Semalt” -yň tejribesinden dogry gurallar synag we ýalňyş öwreniş wagtyňyzy ep-esli azaldar, şonuň üçin göni ýokarsyna gitmek has aňsat bolar.